Uzmanlık Alanları

"Sorunun bitimi ve çözümün başlangıcı hukuk ile olur"

Aile Hukuku

Boşanmanız halinde hukuki statünüzün nasıl olacağı hakkında profesyonellerle hazırlanmış raporlama hizmeti, anlaşmalı boşanma davalarında, çekişmeli boşanma davalarında, velayet davalarında, nafakanın artırılması, nafakanın kaldırılması davalarında tarafların temsili, mal paylaşımı sözleşmeleri, mal tasfiyesi davası, katılma alacağı davası, boşanma davasında karşı tarafın mallarına ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı aldırılması konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri.

İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, uygulaması, haklı/haksız nedenle fesih, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, iş yeri yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri.

İcra İflas Hukuku

İcra ve iflâs hukukuna “cebri icra hukuku” veya “takip hukuku” da denilmektedir. İcra teşkilatı, icra müdürlüklerinin işlemleri, itiraz ve şikayet, istihkak, istirdat davası, itirazın kaldırılması ve itirazın iptali davaları, ilamlı ilamsız takip, tebligat, süreler, icra takibi hakkında temel bilgiler, menkul ve gayrimenkul haczi, haczi kabil ve kabil olmayan mallar, takibin kesinleşmesi, mal beyanında bulunmama gibi konularda avukatlık hizmetleri.